środa, 18 października 2023

 

PROJEKT OGÓLNOPOLSKI

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w jakiej obecnie dorastają dzieci. Internet stał się czymś w rodzaju globalnego podwórka dostępnego dla współczesnych młodych ludzi 24 godziny na dobę. Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów elektronicznych i Internetu, takimi jak nieograniczony dostęp do informacji, szybki kontakt z innymi ludźmi, rozmaite ułatwienia w załatwianiu spraw życia codziennego, niosą one szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc czy używanie mowy nienawiści, w tym hejtowanie, to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia szczególnie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu.

Program Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE ma za zadanie ukształtowanie u dzieci uczących się w 3 klasach szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się ten program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.

Umiejętności życiowe dzieci zbudowane są na dobrych relacjach z dorosłymi. Podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest pozytywna więź z rodzicami. Dobry kontakt ze wspierającym, życzliwym nauczycielem potrafi również działać chroniącą. Dlatego tak istotne są postawy nauczycieli wobec uczniów oraz ich umiejętności wychowawcze. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacyjnych, które mogą pomóc uczniowi w budowaniu adekwatnej samooceny, rozwijaniu samoświadomości, motywacji, umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami czy w doświadczaniu wspólnoty z innymi dziećmi w grupie. Takie techniki pracy z uczniami, jak budowanie informacji zwrotnych czy odzwierciedlenie uczuć, są istotną częścią realizacji programu profilaktycznego. Nawet najlepszy program profilaktyczny nie spełni bowiem swojego zadania bez odpowiedniego przygotowania realizatorów.

CELE PROGRAMU

Celem głównym programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci, wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Ze względu na to, że w realizację programu angażowane są zarówno dzieci, jak i ich rodzice lub opiekunowie, cele szczegółowe podzielono z uwagi na daną grupę.

Cele szczegółowe dotyczące dzieci  

Wzmacnianie umiejętności psychospołecznych w obszarze zarządzania swoimi emocjami (wymiar emocjonalny).

·    Wzmocnienie umiejętności w obszarze komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu i innych mediów elektronicznych (wymiar społeczny). Zwiększanie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektroniczny (wymiar poznawczy i behawioralny).

·   Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i innych mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci )wymiar poznawczy).

Cele szczegółowe dotyczące rodziców lub opiekunów

·       Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat wzmacniania pozytywnych więzi z dziećmi (wymiar poznawczy i behawioralny).

·       Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat konstruktywnego wspierania dzieci w realizacji celów rozwojowych (wymiar poznawczy i behawioralny).

·       Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat konsekwentnego wyznaczania zasad i ich przestrzegania w relacji z dziećmi, w tym zasad korzystania z mediów elektronicznych (wymiar poznawczy i behawioralny).

·       Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu i innych mediów elektronicznych (wymiar poznawczy).

PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJE:

Spotkanie z rodzicami o charakterze profilaktycznym

- przedstawienie informacji o programie Wspólnych kroki w Cyberświecie;

- zachęcenie rodziców lub opiekunów do współpracy.

Krok 1 - poznajemy Cyberświat

- kształtowanie umiejętności twórczego korzystania z Internetu, w tym umiejętności prowadzenia bloga,

- rozwój integracji zespołu klasowego.

Krok 2 - dobre maniery

- uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych,

- rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Krok 3 - Bezpieczeństwo w sieci

- przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w Internecie,

- doskonalenie umiejętności prowadzenia bloga.

Krok 4 - Cyberdoradcy do spraw bezpieczeństwa

- zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń, nadmierne spędzanie czasu wolnego z użyciem mediów elektronicznych i Internetu, cyberprzemoc, hejtowanie, niebezpieczne treści i niebezpieczne znajomości,

- poprawa umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.

Krok 5 - rozmowy w Cyberświecie

- poprawa kompetencji dzieci w obszarze używania języka bez przemocy.

Krok 6 - gdy poznajemy kogoś przez Internet

- zwiększenie wiedzy uczniów na temat potencjalnych możliwości i zagrożeń wiążących się
z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji przez Internet

- uświadomienie dzieciom specyficznych cech kontaktu za pośrednictwem mediów elektronicznych i Internetu.

Krok 7 - emocje

- poprawa umiejętności dzieci w zakresie rozpoznawania, nazywania i rozróżniania własnych
i cudzych stanów emocjonalnych.

Krok 8 - specjaliści do spraw emocji

- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z własnymi emocjami,
- nauczanie prostych sposobów opanowania stresu i relaksu.

Krok 9 - przemoc i agresji

- zwiększanie świadomości dzieci dotyczące przeżyć osoby doświadczającej cyberprzemocy.

- wzmacnianie postaw wspierających bezpieczne reagowania w sytuacji, jak doświadczania cyberprzemocy.

Krok 10 - aktywni nie tylko w Cyberświecie

- propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia,

- poprawa umiejętności dzieci konstruktywnego korzystania z czasu wolnego w towarzystwie rówieśników, rodziny oraz samodzielnie

- zwiększenie świadomości konsekwencji nie konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Krok 11 - podsumowanie o programu Wspólne kroki w Cyberświecie

- utrwalenie zdobytych podczas zajęć wiedzy i umiejętności wzmacniających racjonalne i bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych,

- zwiększanie umiejętności rodziców, opiekunów wspierania dzieci w radzeniu sobie z wyzwaniami i rozwijanie umiejętności psychospołecznych,

- wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi.